STUDIA CHOREOLOGICA są rocznikiem poświęconym tańcowi, ukazującym się nieprzerwanie od 1999 roku. Założycielem czasopisma był choreolog, antropolog tańca, fundator Instytutu Choreologii w Poznaniu, prof. dr hab. Roderyk Lange. Pierwsze dziesięć tomów (1999–2008) opublikowano w języku angielskim, a autorami tekstów byli badacze tańca z europejskich ośrodków naukowych. Od tomu XI (2010) „Studia Choreologica” stały się organem Polskiego Forum Choreologicznego, a teksty ukazywały się w języku polskim. Począwszy od tomu XXII artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim. Stało się to możliwe dzięki współpracy wydawniczej z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca i dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Publikowane artykuły dotyczą szerokiego spektrum zagadnień tanecznych od współczesnej kultury artystycznej, poprzez współczesną myśl edukacyjną, polski taniec ludowy czy kultury pozaeuropejskie po kwestie związane z historią i teorią tańca. Autorzy rekrutują się zarówno ze środowiska naukowego, jak i artystycznego. Nad kształtem językowym i poziomem merytorycznym publikacji czuwają doświadczeni redaktorzy, ponadto teksty są poddawane recenzjom naukowym.

Komitet redakcyjny „Studiów” niezmiennie stawia sobie za cel dyskutowanie różnorodnych aspektów tańca od epok minionych po współczesność i ukazywanie jego roli w kulturze. Do współpracy zapraszani są artyści oraz badacze i krytycy tańca.

Redakcja nie narzuca jednej wybranej perspektywy, a kieruje się wyłącznie poziomem merytorycznym tekstów. Dzięki takiemu podejściu ramy „Studia Choreologica” mieszczą różnorodne podejścia do zagadnień tańca.

Grupa odbiorców czasopisma została zdefiniowana dość szeroko, dlatego też kolegium redakcyjne szczególną wagę przykłada do komunikatywności i jasności języka. Mimo że w pierwszym rzędzie czasopismo powstaje z myślą o środowisku tanecznym, to jest kierowane również do przedstawicieli innych dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych, którzy swe zainteresowania badawcze kierują w stronę tańca.

Opublikowane do tej pory tomy „Studia Choreologica” stanowią obszerny, niezwykle cenny i unikalny zbiór artykułów dokumentujących stan badań nad tańcem.

 

 

ISSN 1508-1354, nr RPR 3475

 

 

STUDIA CHOREOLOGICA is a refereed scientific journal devoted specifically to dance (http://www.pfch.choreologia.org.pl/studia.html). Studia Choreologica publishes articles on a wide range of dance cultures and perspectives: both choreological and ethnochoreological. It was created by prof. dr hab. Roderyk Lange in 1999 and appeared in English for the first ten years. After 2010, the journal became an organ of the Polish Choreological Forum association (also founded by Professor Lange), and the articles have been published only in Polish. Volume 18 is an exception, in which some memorials were published in English after the death of our founder.

A year ago  we celebrated the 20th anniversary of Studia Choreologica. Supporting dynamic development in the next decade, we have determined to publish the journal bilingually starting with vol. XXI – full texts in Polish and English.

We cordially invite you to send texts to the editor at the following email address: choreologia@gmail.com

Texts in either language, sent by the end of December 2021, after passing positive reviews, will be published in volume XXIII in autumn 2022. We will provide the translation into the alternate language. Texts sent after this date may be published in subsequent years. Articles should consist of 20,000-40,000 characters (with spaces) in total.

We encourage you to read the terms of the text and the rules for authors available on the website:

http://www.pfch.choreologia.org.pl/studia.html#warunki

 

 

Redakcja

Urszula Loba-Wilgocka (redaktor naczelna),

Karolina Bilska (redaktor językowy - język polski),

dr Andriy Nahachewsky (redaktor językowy - język angielski),

dr Agnieszka Narewska-Siejda (redaktor),

dr Katarzyna Pastuszak (tłumacz języka angielskiego)

dr Józef Jaskulski (tłumacz języka angielskiego)

 

Rada Naukowa

prof. Egil Bakka, (Norwegian University of Science and Technology)

dr hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

prof. dr hab. Lech Sokół (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)

prof. Placida Staro (Centro di Ricerca e Documentazione della Cultura Montanara, Piccola Scuola di Musica e Danza della Valle del Savena, Monghidoro)

 

Kontakt z redakcją

ul. Filipińska 1, 61-123 Poznań

e-mail: choreologia@gmail.com

 

Indeksy

Artykuły publikowane w „Studia Choreologica” są streszczane lub indeksowane w następujących wykazach bibliograficznych:

 

Rocznik znajduje się także na liście punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki https://www.gov.pl

 

Recenzenci

dr Maria Aleksandrovich,

prof. Egil Baka,

dr Mariusz Bartosiak,

dr nauk med. Jacek Bojakowski,

dr Dominika Byczkowska-Owczarek,

dr Klaudia Carlos-Machej,

dr hab. Kinga Ceynowa.

dr Tomasz Ciesielski,

dr Agnieszka Chwiłek,

dr hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. IS PAN,

prof. dr hab. Piotr Dahlig,

dr Agnieszka Dąbkowska,

dr Stefan Drajewski,

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC,

prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska,

dr Weronika Grozdew,

dr Jerzy Norbert Grzegorek,

dr Juliusz Grzybowski,

dr Alicja Iwańska,

dr Marianna Jasionowska,

dr Aleksandra Kleinrok,

prof. dr hab. Bożena Klimczak,

dr Ewa Palamer-Kabacińska,

dr hab. Tadeusz Kobierzycki, prof. UMFC

dr Ewa Kokoszko,

prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz,

dr Grzegorz Kondrasiuk,

dr hab. Paweł Korobczak,

prof. dr hab. Maria Kostyszak,

dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC,

prof. dr hab. Dariusz Kubinowski,

dr Regina Lissowska-Postaremczak,

dr Jacek Łumiński,

mgr Jadwiga Majewska-Grabowska,

dr hab. Anna Malitowska,

dr Magdalena Malska,

dr Bartosz Martyna,

dr hab. Tomasz Nowak,

dr Jacek Owczarek,

dr Ewa Palamer-Kabacińska,

dr Iwona Pasińska,

dr Zofia Pelc,

dr Aleksandra Rembowska,

prof. dr hab. Stephanie Schroedter,

dr Katarzyna Skiba,

prof. dr hab. Lech Sokół,

dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC,

dr Izabela Szatrawska,

dr hab. Krzysztof Szatrawski, prof. UWM,

dr Paulina Trzewikowska-Knieć,

dr Agnieszka Widlarz,

prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska,

dr Marzenna Wiśniewska,

prof. dr hab. Ewa Wycichowska,

dr Natalia Żakowska.

 

Warunki przyjęcia tekstu do druku w „Studia Choreologica”

O przyjęciu tekstu do druku decyduje Redaktor naczelny. Artykuły wstępnie zaakceptowane przez Redakcję podlegają procedurze recenzowania, zgodnej ze wskazówkami zawartymi w dokumencie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa 2011). Teksty przyjęte kierowane są do recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Obowiązuje zachowanie zasady podwójnej anonimowości (autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości), a pisemna recenzja winna zawierać jednoznaczny wniosek o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu.

 

Teksty muszą być wynikiem samodzielnych badań, nie były wcześniej nigdzie publikowane (dotyczy to także innych wersji językowych) oraz stanowią oryginalny i istotny wkład w rozwój wiedzy. W przypadku podjęcia decyzji o skierowaniu artykułu do druku Redakcja podpisuje z Autorem oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

 

Autor zobowiązany jest przesłać:

1. Tekst o objętości 20.000–40.000 znaków i materiały ilustracyjne zgodnie z wytycznymi Redakcji.

2. Streszczenie w języku polskim o objętości maksymalnie 300 słów oraz słowa kluczowe.

3. Biogram zgodny ze wzorem.

4. Oświadczenie.

 

Zapora „ghostwriting”

Informujemy, że na mocy wytycznych zawartych w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 maja 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Redakcja „Studia Choreologica” jest zobowiązana do eliminowania zjawisk tzw. „ghostwriting” oraz „guest authorship”. W związku z tym oczekujemy, że Autorzy zwrócą szczególną uwagę na zamieszczanie w swych artykułach dokładnych informacji o ewentualnym udziale innych osób na wszystkich etapach powstawania nadsyłanych tekstów.

 

 

 

© Polskie Forum Choreologiczne 2023