STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Forum Choreologiczne” i zwane jest w dalszej części Statutu

„Stowarzyszeniem”.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej zaś siedzibą miasto Poznań.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudnić pracowników.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

Celami Stowarzyszenia są:

1. Stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy choreologami oraz

innymi osobami, które pracują w pokrewnych dziedzinach (historia sztuki, muzykologia, teatrologia itp.).

2. Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań badawczych członków stowarzyszenia.

3. Wspieranie rozwoju badań choreologicznych w Polsce oraz promocja dokonań naukowych polskich choreologów.

4. Popularyzacja wiedzy choreologicznej.

5. Stwarzanie warunków do współpracy międzynarodowej polskich choreologów.

6. Wspieranie rozwoju szkolnictwa i instytucji naukowych działających w zakresie choreologii.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Przygotowanie oraz prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji choreologicznych.

2. Umożliwienie osobom zainteresowanym badaniami nad tańcem zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami choreologii na świecie.

3. Wspieranie członków stowarzyszenia w prowadzonych badaniach i działalności choreologicznej.

4. Prowadzenie działalności wydawniczej.

 

Rozdział III

Członkowie. Ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych.

2. Członków wspierających.

3. Członków honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która ukończyła szkolenie choreologiczne jakiegokolwiek typu lub uzyskała inne kwalifikacje predysponujące ją do prowadzenia badań w zakresie tańca.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi do Stowarzyszenia.

4. Członkiem honorowym może zostać osoba krajowa jak i zagraniczna szczególnie zasłużona dla rozwoju i propagowania idei Stowarzyszenia.

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji pozytywnie zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających.

6. Nadawanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

3. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Czynne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13

Członek wspierający ma prawo:

1. Wysuwać kandydatów spośród członków zwyczajnych do Zarządu Stowarzyszenia.

2. Głosować na Walnym Zebraniu.

3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 14

Członek wspierający obowiązany jest regularnie wywiązywać się z deklarowanych świadczeń

oraz przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2. Do obowiązków członka honorowego należy wspieranie działań Stowarzyszenia oraz dbanie o jego dobre imię.

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.

2. Śmierci członka będącego osobą fizyczną.

3. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku, po uprzednim pisemnym upomnieniu.

4. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu rażącego naruszenia postanowień Statutu, uporczywego nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, bądź też z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia.

5. Pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały organu Stowarzyszenia, która tą godność nadała.

§ 17

1. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie dwóch tygodni od doręczenia uchwały, do Walnego Zebrania.

2. Uchwala Walnego Zebrania w sprawie odwołania jest ostateczna.

3. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest w przypadku określonym w ppkt. 3 i 4 § 16 zawiadomić członka podając przyczyny wykluczenia, wskazać na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków z podaniem obowiązującego terminu odwołania.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, a wybór tych władz odbywa się w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania chyba, że co innego postanowi Walne Zebranie.

2. W przypadku ustąpienia, odwołania, albo śmierci członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. O ile Statut nie stanowi inaczej, Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

3. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu można obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w zawiadomieniu o zebraniu, dla omówienia których to spraw zostało ono zwołane.

4. Obradowanie nad sprawami nie przewidzianymi w zawiadomieniu o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu możliwe jest, jeżeli uchwała w tej sprawie zapadnie większością 3/4 głosów.

§ 21

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek minimum 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie trzech tygodni od daty złożenia wniosku. W przypadku nieuczynienia tego w wyżej wymienionym terminie przez Zarząd, jego uprawnienie przechodzi na Komisję Rewizyjną, która powinna zwołać Walne Zebranie w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu przewidzianego dla Zarządu.

3. Gdyby jednak Komisja Rewizyjna nie zwołała nadzwyczajnego Walnego Zebrania, mogą to zrobić w ciągu dwu tygodni od upływu terminu przewidzianego dla Komisji Rewizyjnej członkowie, którzy wystąpili z wnioskiem określonym w ust. 1 lit. c).

§ 23

1. Członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadamiani o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania zwyczajnego i nadzwyczajnego z co najmniej dwutygodniowym

wyprzedzeniem, na wskazany adres e-mail lub adres pocztowy.

2. Powyższy termin ulega skróceniu w wypadkach określonych w § 21 ust. 2 i ust. 3 i wynosi 1 (jeden) tydzień, gdyby nadzwyczajne Walne Zebranie miała zwołać Komisja Rewizyjna lub uprawnienie to mieliby wykonać członkowie, którzy wystąpili o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 24

1. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania obecni członkowie Stowarzyszenia nie mogą podejmować uchwał ze względu na brak quorum, to Walne Zebranie może się odbyć w drugim terminie. Zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania musi być dokonane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

2. Pomimo braku quorum, uchwała w przedmiocie wyznaczenia drugiego terminu zapada bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

3. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania zapadają bez względu na liczbę osób obecnych i uprawnionych do głosowania.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

11. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

12. Wybór i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

13. Podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

14. Podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu, a także w sprawie rozwiązywania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

15. Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, jak również ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń.

16. Nadawanie godności członka honorowego.

17. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

18. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.

19. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 26

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami jest Zarząd.

2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

3. Do władz Stowarzyszenia mogą być wybrani tylko członkowie zwyczajni.

§ 27

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na rok. Ponadto Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu zwołuje posiedzenie dla rozpatrzenia spraw niecierpiących zwłoki.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Zwoływanie Walnych Zebrań, na zasadach określonych w Statucie.

3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

4. Określanie szczegółowych warunków i kierunków działania Stowarzyszenia.

5. Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

6. Podejmowanie uchwał przewidzianych w Statucie.

7. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

8. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznym Stowarzyszenia, powołanym do kontroli jego działalności.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

4. Członkowie komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy.

1. Kontrolowanie przynajmniej raz na dwa lata całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 31

1. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych i niemajątkowych składają dwie osoby: Prezes lub Wiceprezes Zarządu oraz jeden z członków Zarządu.

2. Prezes lub Wiceprezes Zarządu prowadzi w imieniu Stowarzyszenia korespondencję bieżącą, podpisuje pisma, dokumenty, druki itp.

3. Prezes lub Wiceprezes Zarządu mogą upoważnić Sekretarza do podpisywania w ich imieniu bieżącej korespondencji, pism, dokumentów, druków itp.

§ 32

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1. Wpływy ze składek członkowskich.

2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy.

3. Dochody z ofiarności publicznej.

4. Wpływy z działalności statutowej.

5. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

1. Uchwalenie zmiany statutu oraz podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, zastosowanie mają przepisy – Prawo o Stowarzyszeniach.

 

© Polskie Forum Choreologiczne 2023